Vad är queer

Queer betyder att ifrågasätta heteronormativiteten. Queerteorin används både för att skapa en ny slags könsidentitet, för att dekonstruera själva tanken om fasta könsidentiteter och som analytiskt redskap i den så kallade queer-forskningen.

Den som hittade på ordet, Teresa de Lauretis, övergav det redan efter tre år eftersom hon menade att det tagits över av de institutioner och grupper som begreppet var menat att positionera sig emot. Hon ansåg att det förlorat sin funktion. Kända queerteoretiker i Sverige är Tiina Rosenberg och Don Kulick.

Enligt queerteorin är en persons könsidentitet helt och hållet eller delvis en social konstruktion, något som betonas bland andra av Judith Butler som är en viktig queerteoretiker. Hon kritiserar att det biologiska könet avgör det sociala genuset, alltså vad vi uppfattas som.

En individ kan enligt queerteorin inte beskrivas vare sig som exempelvis homosexuell eller kvinna. I stället ska individen själv kunna välja identitet, hur han eller hon vill uppfattas som individ och inte utifrån på förhand uppgjorda gruppidentiteter.

 

Text av Anna-Lena Lodenius, journalist (2013).