Ordlista

HBT – Samlingsnamn eller förkortning för personer som definierar sig själva som homosexuella, bisexuella, eller transpersoner. Se Homosexualitet, Bisexualitet, och Transperson.

HBTQ – Samlingsnamn eller förkortning för personer som definierar sig själva som homosexuella, bisexuella, trans, eller queer. Se Homosexualitet, Bisexualitet, Transperson och Queer.

Homosexualitet – En sexuell läggning som beskriver när en person har förmågan att bli kär i, eller sexuellt attraherad av människor med samma kön som en själv.

Bisexualitet – En sexuell läggning som beskriver när en person har förmågan att bli kär i, eller sexuellt attraherad av människor oavsett den personens kön.

Heterosexualitet – En sexuell läggning som beskriver när en person har förmågan att bli kär i, eller sexuellt attraherad av människor med annat kön än ens eget.

Asexualitet – När en person inte känner sig sexuellt attraherad av andra, inte känner sig intresserad av att ha sex och/eller inte önskar inkludera andra människor i sin sexualitet.

Transperson – Trans är ett paraplybegrepp. Med transpersoner menas oftast personer som genom sina könsuttryck och/eller könsidentiteter avviker från en norm baserad på två kön. Som transperson räknas någon vars upplevda könsidentitet inte överensstämmer med det biologiska eller juridiska kön som personen fick vid födseln. Begreppet är inte tvingande; det står var och en fritt att definiera sig som transperson eller inte. En transperson kan till exempel vara en kille som biologiskt och juridiskt är en tjej. Transpersoner kan också välja att inte definiera sitt kön alls.

Trans handlar inte om sexuell läggning utan transpersoner kan vara hetero-, homo-, bi- eller asexuella eller definiera sin sexuella läggning på annat sätt, precis som vem som helst. Ordet trans är latin för att överskrida.

Cisperson – Personer som inte är transpersoner kan kallas cispersoner. Begreppet beskriver en person vars könsidentitet, juridiska kön och biologiska kön hänger ihop och alltid har hängt ihop och som inte vill förändra det. Den kan till exempel känna sig som tjej (könsidentitet), vara tjej enligt folkbokföring och myndighetsdokument (juridiskt kön), och ha en kropp som ser ut som tjejkroppar kan se ut enligt normen (biologiskt kön). 

Transsexuell – En person som upplever sig vara av ett annat kön än det juridiska kön den tilldelades vid födseln och som har en vilja att förändra kroppen helt eller delvis med exempelvis kirurgi eller hormonbehandling.

Intergender – En könsidentitet, som beskriver när en person inte känner sig som eller vill inordna sig i den traditionella uppdelningen kille eller tjej. Istället upplever den sig som både och, mittemellan eller som något helt annat. Att definiera sig som intergender är ett av flera sätt att vara transperson på.

Intersexualism – En medicinsk diagnos som ges till personer som rent biologiskt inte går att könsbestämma som antingen tjej eller kille enligt samhällets normer för kön. Alla former av intersexualism innebär någon form av tillstånd, medfött eller senare utveckling, där könsorganens utseende, kromosomuppsättning eller utveckling av testiklar eller äggstockar inte följer det ordinarie mönstret. Intersexualism kallas inom vården för Disorder of Sex Development (DSD), men många tycker att ordet "disorder" (störning) har en obehaglig klang och brukar därför undvika det begreppet. Intersexualism är ingen sexuell läggning utan ett av flera sätt som man kan vara transperson på.

Komma ut – Att ”komma ut” är när en person definierar och uttrycker, för sig själv och andra, att förväntningarna andra människor har på en inte passar ihop med hur en ser sig själv. Det kan vara en person som berättar att den är homosexuell, bisexuell, transperson eller queer, ofta för andra personer som tidigare inte visste om det.

Transsexuell – En person som upplever sig vara av ett annat kön än det juridiska kön den tilldelades vid födseln och som har en vilja att förändra kroppen helt eller delvis med exempelvis kirurgi eller hormonbehandling.

Transvestit – En person som ibland eller alltid – helt eller delvis, klär sig i och använder attribut som enligt normen anses vara typiska kläder för personer av ett annat kön.

Queer – Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker, men i grunden är ett ifrågasättande av heteronormativitet. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. I den meningen brukar queer stå för en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller inte behöva identifiera sig enligt begränsande kategorier av sexualiteter och uttryck.

Homofobi – En ideologi, uppfattning eller värdering som ger uttryck för en negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella.

Heteronormativitet – Enligt normen förväntas människor vara enbart tjej eller kille och bli kär i och sexuellt attraherad av personer med det andra könet. De som passar in i normen betraktas som normala och accepterade. Att följa eller passera inom normerna kan ge fördelar och privilegier i olika situationer.

 

 

källor: Ungdomsstyrelsen mucf.se, RFSL.se, umo.se.

Text: ursprungligen Anna-Lena Lodenius 2013, omarbetad av Forum för levande historia 2014.