Anti-judiska lagar

1939 infördes den andra anti-judiska lagen som i likhet med den första syftade till att begränsa judarnas andel inom vissa yrken och försvaga deras ekonomiska position till förmån för kristna ungrare. Konsekvensen blev att cirka 250 000 judar förlorade sina jobb. Judarna blev också av med sina civila rättigheter och rätten att rösta. 1941 infördes en tredje anti-judisk lag som förbjöd giftermål mellan kristna och judar. Ett motsvarande lagförslag för romer röstades ner i det ungerska parlamentet samma år. I den fjärde anti-judiska lagen 1942 förbjöds judarna att äga fastigheter. Därutöver infördes en lång rad föreskrifter och regleringar som diskriminerade och försvårade judarnas liv. 

Texterna om Folkmordspolitik i Ungern är skrivna av fil.dr. Anders Blomqvist och senast uppdaterade 27 augusti 2015

Källor och litteratur

Bársony, János and Ágnes Daróczi (eds), Pharrajimos: The Fate of the Roma During the Holocaust, New York 2008.

Braham, Randolph, The Politics of Genocide: The Holocaust in Hungary, Detroit 2000.

Vági, Zoltán, László Csősz och Gábor Kádár, The Holocaust in Hungary: Evolution of a Genocide, Lanham 2013.

Vidare läsning och fördjupning

För vidare läsning och fördjupning se exempelvis:

Blomqvist, Anders E. B., Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and Romania. Inclusion, Exclusion and Annihilation in Szatmár/Satu-Mare 1867–1944, avh., Stockholm 2014, se e-bok (su.diva-portal.org/smash/get/diva2:753257/FULLTEXT01.pdf)

Palosuo, Laura, Yellow Stars and Trouser Inspections. Jewish Testimonies from Hungary 1920-1945, avh., Uppsala 2008, se e-bok: urn:nbn:se:uu:diva-8482