Folkmordspolitik i Ungern

Judar: från inkludering till exkludering

Judar har levt i Ungern eller i de omkringliggande områden som tillhört Ungern ända sedan det ungerska riket grundades i slutet av 900-talet. I samband med att dubbelmonarkin Österrike-Ungern grundades 1867 inkluderas judarna som medborgare. Dock erhöll judarna i Ungern likvärdiga medborgerliga rättigheter först några år senare, 1895. Judarna kunde därmed delta aktivt i samhällslivet på lika villkor, vilket bidrog till Ungerns ekonomiska utveckling och modernisering.

Efter första världskriget blev Ungern helt självständigt, men förlorade samtidigt 2/3 delar av sitt territorium och därmed också hälften av sin befolkning. Under den här perioden växte den exkluderande nationalismen starkare och antisemitismen ökade.  Den konservativa regimen under Miklós Horthy införde lagar som begränsade judarnas möjligheter till högre studier. Under mellankrigstiden exkluderades judarna stegvis och 1938 infördes den första anti-judiska lagen som begränsade judarnas andel inom vissa yrken. Ungern fick successivt under åren 1938-1941 med stöd av Nazi-Tyskland tillbaka delar av sitt forna territorium. Detta medförde att den judiska befolkningen ökade och vid folkräkningen 1941 hade Ungern cirka 825 000 judar enligt en rasmässig definition som också inkluderade 100 000 kristna med judisk bakgrund. 

Texterna om Folkmordspolitik i Ungern är skrivna av fil.dr. Anders Blomqvist och senast uppdaterade 27 augusti 2015

Källor och litteratur

Bársony, János and Ágnes Daróczi (eds), Pharrajimos: The Fate of the Roma During the Holocaust, New York 2008.

Braham, Randolph, The Politics of Genocide: The Holocaust in Hungary, Detroit 2000.

Vági, Zoltán, László Csősz och Gábor Kádár, The Holocaust in Hungary: Evolution of a Genocide, Lanham 2013.

Vidare läsning och fördjupning

För vidare läsning och fördjupning se exempelvis:

Blomqvist, Anders E. B., Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and Romania. Inclusion, Exclusion and Annihilation in Szatmár/Satu-Mare 1867–1944, avh., Stockholm 2014, se e-bok (su.diva-portal.org/smash/get/diva2:753257/FULLTEXT01.pdf)

Palosuo, Laura, Yellow Stars and Trouser Inspections. Jewish Testimonies from Hungary 1920-1945, avh., Uppsala 2008, se e-bok: urn:nbn:se:uu:diva-8482