Utvärdera den egna arbetsplatsen

Den här övningen går ut på att en personalgrupp tillsammans utvärderar hur den egna arbetsplatsen hanterar frågor om värdegrund, inkludering, likabehandling och diskriminering i syfte att gemensamt hitta förbättringsmöjligheter.

Gör övningen så här:

Samtalsledaren pekar ut värde 1 och värde 10 på en tänk linje i lokalen som gruppen befinner sig i och informerar om att 1 är "håller inte med" och 10 är "håller helt med". Därefter läser samtalsledaren upp nedanstående påståenden och ber deltagarna ställa sig på det värde som de tycker representerar den egna arbetsplatsen. Poängtera att detta är en subjektiv värdering och upplevelse. För ett samtal kring ställningstagandena och diskutera vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre.

Samtalsfrågor:

På en skala mellan 1-10 anser du att
Värdegrunden för offentligt anställda är ett levande och meningsfullt dokument för vårt arbete.

På en skala mellan 1-10 anser du att 
Vi utgår från ett rättighetstänkande när vi arbetar med människor och är därför väl pålästa om diskrimineringslagen och andra dokument som säkerställer likabehandling.

På en skala mellan 1-10 anser du att 
Vi bemöter alla människor, utan undantag, på ett jämlikt och värdigt sätt.

På en skala mellan 1-10 anser du att 
Vi har ett engagemang och en vilja att påverka så att alla människor oavsett etnicitet, kultur eller religion känner sig sedda och respekterade av oss som offentligt anställda.

På en skala mellan 1-10 anser du att 
Vi utgår alltid från mänskliga rättigheter i vårt agerande gentemot invånaren.

På en skala mellan 1-10 anser du att 
När konflikter uppstår i bedömningssituationer klarar vi av att hantera dem utan att det blir ett ”vi och dom”. Det blir mera ”du och jag”.

På en skala mellan 1-10 anser du att
Om vi blir, trots vår värdegrund och arbetssätt, anklagade för fördomsfullhet, intolerans eller till och med för rasism har vi bra kunskaper, rutiner, stöd och metoder för att hantera detta på ett för alla rättssäkert sätt.

På en skala mellan 1-10 anser du att 
Vi är målmedvetna när det gäller att motverka diskriminering och mobbning och är snabba och tydliga med att stoppa respektlöst beteende.

På en skala mellan 1-10 anser du att 
Vi är flexibla och nyfikna och kan acceptera nya perspektiv och idéer från människor med olika bakgrunder, kulturer och erfarenheter.