Demokrati

Demokrati är sättet att ordna samhället och betraktas ibland i motsats till diktatur. Ordet har sitt ursprung i antikens Grekland och betyder i korthet ”folkstyre” eller ”folkmakt”. Ordet har dock inte samma innebörd nu som det hade för antikens greker där det endast var det stadens manliga medborgare som fattade gemensamma beslut.

Sverige har en lång tradition att vara ett demokratiskt styrt land, och det betraktas som självklart av många. I den svenska grundlagen står det exempelvis att "all offentlig makt ska utgå från folket", vilket i praktiken innebär att det är folkvalda politiker som beslutar om hur landet ska styras. Det brukar beskrivas som en representativ demokrati. Därutöver finns det också andra sätt att låta folket styra som exempelvis genom olika former av direktdemokrati, folkomröstningar och genom att engagera organisationer i civilsamhället när politiken utformas.

Samtidigt som demokrati är något som är en självklarhet för många finns det inte en enda definition på vad en demokrati är. Däremot finns det relativt stor enighet om vilka egenskaper som demokratier sägs ha. En bärande princip som framhålls av statsvetaren Robert A. Dahl knyter an till vikten av att makten utgår från folket via fria val. Andra viktiga principer är möjligheten att tänka och tycka det man vill vilket beskrivs som tryckfrihet och yttrandefrihet. Ett ytterligare viktigt inslag i demokratier är att alla människor är lika inför lagen och att ingen person får dömas utan en rättvis och riktig rättegång. Människor ska också vara fria att mötas i grupp för att demonstrera offentligt mot det man inte tycker fungerar i samhället.

Ibland förväxlas demokratiska rättigheter med mänskliga rättigheter men det är inte riktigt samma sak. Många av de grundläggande mänskliga rättigheterna är också demokratiska rättigheter, såsom rätten att rösta. Men demokratier kan se lite olika ut i olika länder. De mänskliga rättigheterna är stället regler som flera stater tillsammans har bestämt ska gälla för alla människor över hela världen – oavsett vilket slags styre landet har.

 

Bäck, H & Larsson T. 2008. Den svenska politiken: Struktur, processer och resultat. Liber, Malmö

Dahl, R. A. 2000. On democracy. Yale University Press.

Held, D. 1997. Demokratimodeller. Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi. Daidalos, Stockholm.

Sidan är senast uppdaterad 2015-09-24.