Generella övningar 1


4: Krig i klassrummet?

I ett klassrum finns många olika uppfattningar och åsikter. Vissa diskussioner kan därför bli heta och känsliga, det kan vara så att någon har en personlig koppling till ämnet som behandlas.

Diskutera 1:

 • Kan man diskutera vad som helst i klassrummet? Om inte, vilka ämnen är inte acceptabla?
 • Undersök läroplan och skollag: Hur ser utrymmet ut när det gäller vad som får behandlas i klassrummet? Är allt tillåtet? Begränsas yttrandefriheten? Vad tycker ni om detta?

Diskutera 2:

 • Det kan finnas elever närvarande i klassrummet som har en direkt koppling till en konflikt? Det kan till exempel handla om att man tillhör en av parterna i konflikten? Hur ska man tänka och agera då? Ska man undvika ämnet? Om inte, hur ska man hantera det faktum att ämnet kan röra upp känslor och leda till konflikter?



5: Källkritik – Hur ska man veta vad som är sant?

Källkritiken är en av historievetenskapens viktigaste verktyg. De källor man ska bygga sina slutsatser på måste hålla måttet. Att vara kritisk till information generellt är viktigt då informationen idag är oändlig och samtidigt kan vara svårt att se var den kommer ifrån.

Diskutera:

 • Hur brukar du göra för att försäkra dig om det någon säger är sant?
 • Hur brukar du göra för att försäkra dig om att den information du använder, tryckt och digital, är korrekt?

Här följer några frågor som kan ställas för att kontrollera informationskällan:

 1. Vad ska du använda källan till?
 2. Vem är ansvarig/står bakom källan?
 3. Hur, varför och när har källan tillkommit?
 4. Försöker författaren påverka läsaren på något sätt?
 5. Vilket budskap framkommer i texten? Har boken, tidningen, TV-bolaget eller förlaget en politisk hållning?

Ett sätt att undersöka om en källa är ”vinklad”, det vill säga innehåller värderingar, är att alltid använda fler källor som tar upp ämnet. Genom att jämföra källor med varandra upptäcker man lättare vad som är åsikter och vad som är fakta.

Undersök:

Diskutera:

 • Analysera en del av din lärobok utifrån frågorna ovan, det kan vara ett kapitel
  eller en annan del?
 • Presentera och diskutera vad du kom
  till i grupp eller helklass.
 • Om du skulle vara källkritisk mot dina lärare, vad skulle resultatet bli?
 • Vilka krav bör man ställa på sin lärare och hur skulle det konkret kunna gå till?


6: Min historia liknar inte din

Alla elever i världen läser inte om samma händelser, personer och så vidare när de studerar historia. Vad som fokuseras avgörs bland annat av var i världen man bor. Läs Del 1 text ”Vårt folk har alltid…” – Historia som mening och makt

Undersök:

Diskutera:

 • Jämför innehållsförteckningen i din lärobok i historia med en från något annat land.
 • Vad fokuseras i de olika böckerna?
 • Vilka är likheterna och skillnaderna?

 

 • Vilka blir konsekvenserna av att vi har olika fokus i olika kulturer, geografiska områden och så vidare?
 • Skulle vi sträva efter att det var mer lika?
 • Bör medlemsstaterna i EU ha en gemensam inriktning för innehållet i historieundervisningen?


7: Finn historien i din närmiljö?

Undersök vilka kopplingar till historien det finns i din närmiljö. Börja med att undersöka statyer av historiska personer och situationer samt gatunamn med historiska kopplingar. Försök att hitta två till tre exempel.

Diskutera utifrån följande frågor:

 • Varför har dess personer, situationer lyfts fram?
 • Vilka uppfattningar finns kring de, positiva och negativa?
 • Om du skulle få resa en staty av eller namnge en gata utifrån en känd historisk person, vem skulle det bli och varför?