Byråkrati och modernitet som riskfaktorer

Modern folkmordsforskning har pekat ut specifika aktörsgrupper. En allmän, om än inte särskilt detaljerad, uppdelning har fokuserat på grupperna offer, bystanders och förövare som ett folkmords centrala rollbesättning. I ett vidgat förövarperspektiv har framför allt byråkratins roll uppmärksammats.

I ämbetsmannaansvaret kan ligga att alltid – även utan tvång – lyda order. Att massmörda på dagen, genom att organisera transporter till koncentrationsläger eller skriva under stora mängder arresteringsorder, har inte hindrat förövare att vara kärleksfulla familjefäder på kvällen. Byråkraten utvecklar inte skuldkänslor, eftersom han inte är omedelbart ansvarig för sina handlingar.

Även själva statsbyggnaden kan utgöra en fara. En imperial statsbyggnad bygger exempelvis på hierarkiska relationer mellan folkgrupper, inbyggda dominansmönster och underordning grundad i etniska kategorier. Här leder en förkärlek för socialdarwinisktiska tankemönster till att den starkare etniska gruppen i detta imperium får en ovillkorlig rätt.

Det oaccepterade utanförskapet

Som särskilt utsatta offergrupper har forskningen lyft fram vissa etniska minoriteter som hotar att marginaliseras och stigmatiseras. Så kallade mobiliserade diasporagrupper – bland dem judar och armenier – tenderar genom sina framgångar att tilldra sig negativ uppmärksamhet från en majoritet som upplever sig hotad i ett moderniseringsskede.

I en strävan att teckna en bred bakgrund till folkmordet har vissa forskare sist och slutligen betonat hur hela den moderna erfarenheten, moderniteten, är närstående folkmordet. Ett modernt industrisamhälle gör en skarp åtskillnad mellan accepterade normer och oaccepterat utanförskap.

I det moderna ligger den sociala ingenjörskonstens strävan mot reglering, uniformering och segregering av allt mänskligt liv. För att förverkliga det perfekta moderna samhället krävs att variation och mångfald ersätts med systematisering, nytta och effektivitet.

Med ett sådant funktionalistiskt perspektiv kan inget samhälle ställa sig utanför folkmordet. Varje människa blir en potentiell förövare av folkmord.

 


Texten är skriven av Klas-Göran Karlsson, professor vid Historiska institutionen, Lunds universitet.
Texten är senast faktagranskad och uppdaterad 2015-04-20 av Maria Karlsson, doktorand i historia, Lunds universitet.