Fortbildning för offentligt anställda

Kan vi prata om rasism? En fortbildning för offentligt anställda om rasism och intolerans i historien och idag.

Dagligen debatteras rasism och intolerans i Sverige. Det är samhällsproblem som ingen kan blunda för, och konsekvenserna är kännbara för många. Vilka dilemman eller utmaningar kopplade till rasism möter du i din yrkesvardag? Hur kan du motverka rasism och intolerans i din professionella roll?

För att stärka offentligt anställda i dessa frågor har Forum för levande historia, på uppdrag av regeringen, tagit fram en fortbildning om hur vi praktiskt kan arbeta med att motverka rasism och intolerans.

Kunskap och dialog är grundläggande för att lyckas. Fortbildningen belyser rasismens historiska bakgrund för att öka medvetenheten om hur rasismen har växt fram, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället idag. Fortbildningen bidrar till att förstå olika perspektiv på rasism och intolerans. Kunskapspass varvas med dialog och samtalsövningar utifrån din yrkesvardag.

Fortbildningen kan vara en lämplig start för att identifiera problem och utvecklingsbehov i den egna verksamheten. Begränsat antal fortbildningstillfällen under hösten 2017, anmäl ditt intresse senast 15 augusti. Forum för levande historia står för kostnaden för utbildare, du står för kostnad för lokal på din ort och eventuella kostnader för fika/lunch till deltagarna.

Fortbildningens innehåll

 • Fortbildningsdagen är upplagd i workshopform där kunskapsförmedlande pass varvas med övningar och reflektioner.
 • En historisk beskrivning av rasismens ideologi kopplas till dagens nationalistiska strömningar.
 • Rasismen i Sverige, såväl i historien som idag, belyses och problematiseras.
 • Statens ansvar som skyldighetsbärare av mänskliga rättigheter diskuteras i förhållande till individer som rättighetsinnehavare.
 • Den svenska regeringsformen och diskrimineringslagen belyses och förklaras. Reflektioner kring delaktighet och inkludering görs.
 • FN:s vision om det jämlika, icke-diskriminerande och icke-rasistiska samhället berörs i förhållande till arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige.
 • Fortbildningen består av tre väsentliga delar: Kunskap, insikt och färdighet.
 • Fortbildningen anpassas till deltagarnas professionella roll – de utmaningar och dilemman de möter i sin yrkesvardag.
 • Fortbildningen består av tre väsentliga delar: Kunskap, insikt och färdighet.
 • Korta föreläsningar varvas med samtal, verklighetsnära övningar och interaktivitet. En viktig del av fortbildningen är filmade intervjuer med människor som utsätts för rasism och fientlighet i Sverige idag.
 • Fortbildningen går igenom Sveriges grundlagar och diskrimineringslagar – vilka krav de ställer på myndigheter när det gäller bemötande och mänskliga rättigheter.

Varför genomförs fortbildningen?

 • Offentligt anställda har i uppdrag att agera som företrädare för alla människors lika värde och rättigheter. Det är en viktig del av yrkesrollen.
 • Många offentligt anställda möter yrkesutmaningar som har med rasism, intolerans och diskriminering att göra.
 • För kunna hantera sådana situationer krävs ett genomtänkt bemötande som utgår från ett tydligt mänskliga rättigheter-perspektiv. Det är en del av yrkesrollen som offentligt anställd och ett viktigt område för kompetensutveckling.
 • I budgetpropositionen 2016 konstaterar regeringen att fortbildning om olika former av rasism och fientlighet är viktig för att stärka människovärdet i samhället och främja demokratin. Därför har myndigheten Forum för levande historia utformat en fortbildning som tar avstamp i yrkesrollen som offentligt anställd – och som ger deltagarna kunskap, medvetenhet och verktyg för att på ett professionellt sätt utveckla bemötandet och arbetet med mänskliga rättigheter.

Vad ger fortbildningen?

 • Fortbildningen ger personliga insikter och stärker förmågan att arbeta vidare i den egna organisationen med frågor om rasism och intolerans.
 • Deltagarna ges en förståelse för uppkomsten av mänskliga rättigheter och hur främlingsfientlighet tar sig uttryck idag.
 • Fortbildningen ger fördjupade insikter om vilka idéer och föreställningar som har skapat rasism, intolerans och diskriminering och hur dessa fortfarande gör sig gällande. 
 • Fortbildning stärker färdigheter som bryter diskriminering och utanförskap. Det handlar om att skaffa praktiska verktyg för att arbeta med mänskliga rättigheter och bemötande.
 • Fortbildningen anpassas till deltagarnas professionella roll - de utmaningar och dilemman de möter i sin yrkesvardag.

Till intresseanmälan