Hur kan man motverka rasism och främja tolerans i skolan?

Forskning visar att framgångsrikt arbete mot rasism och intolerans i skolan bör vara långsiktigt, fokusera på främjande arbete och inkludera hela skolan. Men ofta reduceras arbetet till temadagar eller åtgärdande insatser när problem redan har uppstått.

Samtal om rasism kan ofta vara polariserade och svåra. Och när frågorna diskuteras i skolan så är det ofta utmanande att balansera mellan en öppen diskussion och risk för kränkningar.

För att bättre kunna motverka och samtala om rasism behövs kunskap. Kunskap om vad rasism egentligen är, vilka normer som behöver stärkas eller utmanas och hur vi kan utveckla ett självständigt, kritiskt tänkande.

Kurs på nio lärosäten höstterminen 2017: Motverka rasism i skolan


Så här säger skolans styrdokument om hur skolan bör arbeta mot rasism och främlingsfientlighet

  • Svenska skolelevers nivå av intolerans till utsatta grupper

    Undersökning av svenska skolelevers inställning till utsatta grupper 2013. Staplarna visar ett intoleransindex mellan 0-1. Undersökningen omfattade 10500 elever i årskurs 9 till gymnasiet. Läs hela undersökningen Tid för tolerans här.